การสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 
สารพันปัญหา


1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ                                                                
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในใบคำขอแก้ไขข้อมูล
 (Download ตัวอย่างคลิกที่นี่)
ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขข้อมูล
1. ให้พิมพ์แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วส่งเอกสารมาพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ประธานการจัดสอบความรู้ฯ โทรสาร 02-4198818 หรือ atm.license@gmail.com
2. ประธานการจัดสอบความรู้ฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูล ตามแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร ภายใน 1 - 2 วัน
3. ทางระบบจะแจ้งให้ ผู้สมัครส่งแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแบบคำร้องขอสมัครความรู้ฯ มาที่
                                    ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
                                      ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๓
                                      คณะเเพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                                      ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
                                      02-419-8824 - 7 (ในเวลาราชการ)
                                      ภายในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
 
2. คำถาม : กรณีทีผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี โดยให้ผู้สมัครดำเนินการตามข้อ 1
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่  http://atm.license.thaijobjob.com/
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมสอบความรู้ได้ เฉพาะขั้นตอนที่ 1 และ 2   โดยผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในเวลาทำการธนาคาร โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
                                                                                                                                                    สำหรับผู้ที่สมัครสอบขั้นตอนที่ 3 ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินสอบความรู้ขั้นตอนที่ 3 ได้ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2562 - วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบขั้นตอนที่ 3 ใน วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 1   520 บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 2   520 บาท

ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ 3 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิก่อนหน้าวันสมัครสอบและที่จะประกาศรายชื่อใน 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  ให้นำไปชำระเงินได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 - วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลาทำการของธนาคาร 
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 3   1,040 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  30  บาท
  

และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว  จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร หรือไม่
คำตอบ : ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามรายละเอียดในระเบียบการรับสมัครฯ  โดยสามารถดูรายละเอียดที่ ไฟล์ประกาศรับสมัคร ขั้นตอนที่ 4 เรื่องการส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งถึง ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภายใน วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 โดยถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบ เมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 และ 2   วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 
ขั้นตอนที่ 3            วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ทางเว็บไซต์  http://atm.license.thaijobjob.com  

8. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ที่หน้าเว๊บไซต์   http://atm.license.thaijobjob.com/    
- ระหว่าง วันจันทร์ที่ 
28 มกราคม 2562 - วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบความรู้ฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2
- ระหว่าง วันพุธที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2562 - วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบความรู้ฯ ขั้นตอนที่ 3
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ การแพทย์แผนไทยประยุกต์  โทร : 02-419-8824 ถึง 7 ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่  http://203.21.42.34/acc/index.html
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob